Gå til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til foråret 2023

Ambassaden tilbyder en praktikantstilling i den politiske og økonomiske afdeling fra den 1. februar 2023 til den 31. juli 2023. Ansøgningsfristen er den 15. september 2022.

Gennem de senere år har der været stor interesse for den politiske udvikling i Ungarn både indenrigs-og udenrigspolitisk. Der har også i især EU-kredsen været fokus på Ungarn bl.a. på grund af den såkaldte artikel 7-procedure, hvor der i Rådet er blevet udvist bekymring for mangel på overholdelse af EU’s grundlæggende værdier og retsstatsprincippet i Ungarn. Senest er også den såkaldte retsstatsmekanisme blevet igangsat mod Ungarn.

Foråret 2023 vil sandsynligvis bære præg af, hvordan Ungarn håndterer den nuværende energi- og forsyningskrise samt den løbende udvikling af situationen i Ukraine. Dertil kommer retsstatsudfordringerne, som ambassaden fortsat vil have fokus på at følge.

Under praktikopholdet vil du opnå indblik i, hvordan den danske udenrigstjeneste arbejder i praksis. Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold, særligt i forhold til EU og NATO. Herudover vil du på nært hold kunne følge den offentlige debat i det ungarske samfund om store politiske, økonomiske og sociale spørgsmål. Tillige vil du få mulighed for at følge udviklingen i nabolandet Slovenien tæt, da Slovenien er sideakkrediteret til ambassaden i Ungarn. Under opholdet vil der være mulighed for at indgå i et internationalt socialt netværk med bl.a. praktikanter fra andre ambassader.

Fokus på politik og økonomi
Du kommer til at beskæftige dig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særligt fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn og Slovenien. Især har ambassaden i relation til Ungarn fokuseret på opgaver inden for områder som Rule of Law og menneskerettigheder. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

§  Bidrage til udarbejdelse af ambassadens indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og ungarske og slovenske holdninger til bl.a. EU og NATO

§  Bidrage til planlægningen og afholdelsen af besøg fra Danmark, herunder eventuelle ministerbesøg

§  Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold

§  Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer

§  Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn af danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.

§  Løbende medieovervågning af Ungarns og Sloveniens politiske, økonomiske og sociale forhold

§  Bidrage til ambassadens kommunikationsindsats, herunder Facebook og hjemmeside.

Kvalifikationer
Du skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse, helst på kandidatniveau. Du må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT-systemer samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at du er en holdspiller, er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Praktikopholdet varer 6 måneder og er ulønnet. Praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter på op til DKK 3.000 om måneden. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde bolig. Der vil under praktikopholdet blive givet mulighed for at skrive en praktikopgave med henblik på at sikre meritoverførsel.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til souschef Mathias Schmidt Nielsen ([email protected]) eller til nuværende praktikant Sofie Katrine Johansen ([email protected]).

Ansøgningen skal skrives på dansk og være ambassaden i hænde senest den 15. september 2022 og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att: Mathias Schmidt Nielsen
E-mail: [email protected]