Gå til indhold

Ambassadens opgaver

Ambassaden varetager opgaver indenfor udenrigspolitik, økonomi, eksport, bistand til danskere, kultur og logistik.

Det er ambassadens opgave at varetage Danmarks interesser i Ungarn på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. Det sker ved

  • Formidling af danske holdninger og synspunkter til ungarske myndigheder samt gennem analyse og vurdering af den politiske og økonomiske udvikling i Ungarn at holde danske myndigheder orienteret om emner af særlig interesse for Danmark
  • Styrkelse af den danske eksportindsats og fremme af investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Ungarn 
  • Hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Ungarn
  • Udbredelse af kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur
  • Varetagelse af udenrigspolitiske interesser

Det er ambassadens arbejde at sørge for, at beslutningstagere på alle niveauer i Danmark og i Ungarn har det bedste informationsgrundlag for at træffe beslutninger, der kan have betydning for danske interesser og Danmarks samarbejde med Ungarn. På baggrund af ambassadens indsigt i ungarske forhold og den løbende kontakt med ungarske aktører – herunder beslutningstagere, myndigheder, uafhængige analytikere m.v. – leverer ambassaden analyser og vurderinger af Ungarns interesser og synspunkter til danske beslutningstagere. Ambassaden forsøger samtidig at finde områder for mulige alliancer og anden form for samarbejde mellem Danmark og Ungarn.

Med Ungarns medlemskab af EU er det af særlig interesse for Danmark at skabe grobund for et aktivt samspil mellem Ungarn og Danmark i EU. Det er derfor en af ambassadens vigtigste opgaver aktivt at følge med i og så vidt muligt påvirke  Ungarns holdninger til EU-spørgsmål og herigennem sørge for, at de danske forhandlere og Folketingets Europaudvalg har det bedst mulige grundlag for at kende Ungarns holdninger til de forskellige emner, der skal drøftes på EU-rådsmøderne. På denne måde medvirker ambassaden til at sikre størst mulig dansk indflydelse på det endelige resultat. For at kunne give sådanne vurderinger af Ungarns politiske mål i konkrete sager opretholder ambassaden fortrolige og direkte kontakter til de politiske og administrative beslutningstagere i Ungarn. Ambassaden forsøger endvidere at påvirke meningsdannelsen i Ungarn for at sikre dansk indflydelse, når politiske beslutninger af relevans for danske interesser skal træffes af de ungarske myndigheder. Det sker gennem en aktiv indsats over for relevante aktører i Ungarn.

Varetagelse af økonomiske interesser

Ambassaden fungerer som sparringspartner og rådgiver for danske virksomheder for at fremme dansk eksport og danske virksomheders internationalisering og etablering i udlandet. Det er ambassadens opgave at opbygge professionelle netværk mellem danske handels- og interesseorganisationer og de modsvarende udenlandske organisationer, skabe strategiske alliancer og på enhver måde udbygge de kommercielle forbindelser mellem Danmark og Ungarn. Det langsigtede arbejde i form af markedsudviklingsprojekter spiller en stor rolle i eksport- og investeringsfremmearbejdet, så ambassaden i god tid kan identificere nye forretningsområder og påbegynde projekter, der kan føre til udnyttelse af disse forretningsmuligheder. Yderligere oplysninger kan findes på handelsafdelingens præsentationsside.

Bistand til danske statsborgere i Ungarn

Ambassadens bistand til danske statsborgere i Ungarn spænder over en bred vifte af ydelser, herunder udstedelse af pas, fremskaffelse og udfærdigelse af attester, erklæringer mv., bistand i familieretlige sager, legaliseringer, bistand til overførsel af penge, hjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelse, arrestation, fængsling, bortførelser, evakueringer, dødsfald og sager vedrørende alvorlige forbrydelser mod danskere. En tilkaldevagtordning på ambassaden sikrer, at nødstedte danskere kan få bistand hurtigt og effektivt 24 timer i døgnet. På vegne af Udlændingestyrelsen udfærdiger ambassaden opholds- og/eller arbejdstilladelser og udsteder visum til tredjelandsborgere.

Kultur og information

Ambassaden medvirker til at udbrede kendskabet til Danmark og danske holdninger. Det sker dels ved generel informationsvirksomhed over for offentligheden og medierne, dels ved at formidle og arrangere danske kulturelle begivenheder i Ungarn og støtte kulturarrangementer med dansk deltagelse. Derudover formidler ambassaden kontakter mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Ungarn.

Logistiske opgaver

Ambassaden har som led i sit arbejde en række logistiske opgaver. Ambassaden står for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af besøg af kongehus, ministre, folketingsudvalg og andre politikere, organisationer, journalister m.fl. Ambassaden står ligeledes for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af konferencer og seminarer i forbindelse med dansk eksport- og kulturfremme.