Spring til indhold

Ambassaden i Budapest søger en praktikant til foråret 2020

Ambassaden tilbyder en praktikantstilling i den politiske og økonomiske afdeling fra den 1. februar 2020 til den 31. juli 2020. Ansøgningsfristen er den 15. september 2019.

Ungarn fortsætter med at gøre sig bemærket på den europæiske scene med markante holdninger inden for ikke mindst migration. Senest er der kommet stort fokus på den såkaldte artikel 7-procedure, som er påbegyndt mod Ungarn på baggrund af bekymringer om landets overholdelse af EU's værdier og retsstatsprincipper. Som medlem af Visegradlandene spiller Ungarn en fremtrædende rolle i drøftelserne om EU's fremtid og arbejder for et medlemsdrevet EU med fokus på konkurrenceevne og sikkerhed.

Under opholdet vil praktikanten få indblik i, hvorledes den danske udenrigstjeneste arbejder og få mulighed for at arbejde selvstændigt med politiske problemstillinger og dagsaktuelle samfundsforhold. Det gælder særligt i forhold til EU og NATO. Herudover vil praktikanten på nært hold kunne følge den offentlige debat i det ungarske samfund om store politiske, økonomiske og sociale spørgsmål. Under opholdet vil der være mulighed for at indgå i et internationalt socialt netværk med bl.a. praktikanter fra andre ambassader.

Praktikant med fokus på politik og økonomi
Praktikanten kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for ambassadens generelle arbejdsområde med særlig fokus på varetagelse af Danmarks udenrigspolitiske og økonomiske interesser samt bilaterale forhold til Ungarn. Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

  • Bidrage til udarbejdelse af ambassadens indberetninger om indenrigspolitiske spørgsmål og ungarske holdninger til bl.a. EU og NATO
  • Bidrage til planlægningen og afholdelsen af besøg fra Danmark, herunder eventuelle ministerbesøg
  • Medvirke til besvarelse af henvendelser om danske samfundsforhold
  • Deltagelse i møder, briefinger, konferencer og andre arrangementer
  • Bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af besøg i Ungarn af danske foreninger, gymnasieklasser, universiteter mm.
  • Løbende medieovervågning af Ungarns politiske, økonomiske og sociale forhold

Kvalifikationer
Ansøgere skal være i gang med en samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau. Praktikanten må endnu ikke have færdiggjort en akademisk uddannelse på MA-niveau. Godt kendskab til IT samt gode skriftlige og mundtlige kundskaber på dansk og engelsk forudsættes. Endvidere forventes det, at praktikanten er en holdspiller, er udadvendt og har gode kommunikative evner.

Praktiske oplysninger
Praktikopholdet varer 6 måneder og er ulønnet. Praktikanten vil få dækket dokumenterede udgifter på op til DKK 3.000 om måneden. Ambassaden kan endvidere være behjælpelig med at finde en bolig. Der vil under praktikopholdet blive givet mulighed for at skrive en praktikopgave med henblik på at sikre meritoverførelse.

Har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Daniel Holm Woods (daniwo@um.dk) eller til nuværende praktikant Astrid Boesen (astboe@um.dk).

Ansøgningen skal være ambassaden i hænde senest den 15. september 2019 og bedes stilet til:

Royal Danish Embassy
Att: Daniel Holm Woods
Email:
budamb@um.dk 

Határor út 37
H-1122 Budapest XII
Hungary
Tlf. + 36 1 487 9000
Fax. + 36 1 487 9045
Web:
www.ungarn.um.dk